Systém EPC

EPC METODIKA

Pro efektivní využívání energie a rozšíření postupů vedoucích k jejím úsporám lze použít metodu „Energy Performance Contracting„ dále jen EPC, která umožňuje spotřebiteli energie realizovat projekt energeticky úsporných opatření bez potřeby okamžitého investičního kapitálu.

Metoda EPC spočívá v smluvně dohodnutém zajištění všech služeb nutných pro realizaci projektů zaměřených na  racionální využívání energie u zákazníka. Firma provozující služby EPC plně ručí za dosažení smluvně dohodnutých úspor energie jako zdroje finančních prostředků na úhradu investic potřebných pro realizaci celého záměru. Náklady firmy provozující tento typ služeb jsou hrazeny pouze z prokázané úspory výdajů na energii.

Zákazník a firma EPC mezi sebou uzavírají smluvní dohodu, přičemž jako nejobvyklejší jsou následující typy
 • Dohoda o sdílených úsporách. Smlouva stanovuje podíl firmy EPC na úsporách, za který firma zajistí realizaci projektovaného opatření a jeho následný provoz. Podíl na úsporách se stanovuje zejména v návaznosti na době trvání smlouvy, obvykle činí 60 ku 40 ve prospěch EPC firmy.
 • Dohoda o zaručených úsporách. Firma EPC zaručuje zákazníkovi určitou výši úspor a mu  dohodnutou stálou platbu, která je částí původních nákladů na energii. Výnosem firmy EPC je pak rozdíl mezi platbami za energii od zákazníka a skutečnými náklady firmy na dodávku energie pro něho. Pokud z realizace projektu vyplynou další výnosy, jdou pouze na vrub zákazníka.
 • Dohoda o přednostním splácení. V tomto případě veškeré výnosy z ceny uspořené energie plynou firmě EPC a to tak dlouho, dokud nejsou umořeny veškeré náklady firmy na realizaci projektu a to včetně úroků z úvěrů a přiměřeného zisku firmy. Zákazníkovi se tedy náklady na energii sníží až po ukončení smluvního vztahu.
Smlouva se obvykle uzavírá na zajištění služeb spojených se zásobováním teplem nebo s provozem energetického hospodářství
 • Smlouva na obsluhu zásobování teplem upravuje vztah mezi zákazníkem  a firmou EPC, která na své náklady instaluje nový energetický zdroj a vyrobenou energii prodává zákazníkovi za dohodnutou cenu a v objemu zákazníkem požadovaném. V ceně energie jsou zakalkulovány také náklady na pořízení, provoz a údržbu zařízení. Původní investice firmy EPC je umořována ze zisku na prodeji energie.
 • Smlouva na obsluhu energetického hospodářství je vyšším stupněm zajišťovaných služeb a vztahuje se na energeticky úsporné provozování zařízení jak na straně výroby tak  na straně spotřeby energie. Investice firmy EPC je splácena jen z úspory nákladů na energii dosažených realizovaným opatřením.
Postup při realizaci projektu metodou EPC
 • Firma nabízející služby EPC zpracuje analýzu energeticky úsporného projektu na základě údajů získaných z předběžného energetického auditu stávajícího zařízení a způsobu jeho provozování. Za proveditelné se považují takové projekty, u kterých míra úspor umožní splacení investic cca do 3 let u průmyslových celků a do 10 let u budov a jejich technického vybavení.
 • Při stanovení splátkového kalendáře se vychází ze stanovení dosažitelných úspor pro všechny druhy  paliva na základě referenční spotřeby energie za poslední aspoň 2 roky. Očekávaná výše spotřeby energie musí zohledňovat způsob využití energie, rozvoj a zaměření provozu.
 • Výpočet peněžité hodnoty úspor energie je nutné stanovit současnou cenu za spotřebovanou jednotku energie a to  pro každý druh paliva. Ve smlouvě k zajištění EPC služeb je možné uvést minimální cenu pro každé palivo. Dojde-li k nepředvídatelnému poklesu cen po dobu aspoň jednoho měsíce, je pak zákazníkovi účtována dohodnutá minimální cena energie i když aktuální cena je nižší.
 • K rozhodnutí o použití metody EPC slouží studie proveditelnosti. Tato studie musí obsahovat posouzení míry úspor energie, popis nutných technických opatření, investičních nákladů, finančních toků a definování technických a finančních rizik, které by mohly ohrozit úspěšnost projektu.
Souhrn EPC služeb zahrnuje
 • zpracování energetického auditu na provozované zařízení, technologii nebo objekt
 • návrh opatření na úsporu energie a snížení nákladů
 • výstavbu a zprovoznění , případně vlastní provozování zařízení
 • výcvik obsluhy
 • stálou kontrolu výkonnosti zařízení a jeho údržbu
 • měření dosahovaných výsledků
 • financování projektu

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ EPC SLUŽEB

Dohoda o úsporách energie mezi zákazníkem nebo jeho právním zástupcem či zmocněncem musí obsahovat
 • přesné definice pojmů používaných v uzavírané dohodě
 • prohlášení zákazníka, že je oprávněn stát se účastníkem dohody ve smyslu stávajících  právních předpisů
 • rozsah energetického auditu, tzn. minimálně analýzu spotřeby energie, rozsah běžně prováděné údržby, návrh opatření pro úspory energie, navrhované služby pro zajištění úsporného hospodaření s energií, stanovení referenční spotřeby energie, dosažitelnou výši úspor energie , úspory nákladů na energii, ekonomické hodnocení a povinnost zákazníka poskytnout všechny potřebné informace pro zpracování auditu
 • stanovení referenční spotřeby energie a rozsah změn, které jsou oběma smluvními stranami dohodnuté pro její úpravu a to výpočet úspor energie, způsoby platby za zařízení a služby
 • kontrola činnosti firmy poskytující služby EPC nezávislým auditem ze strany zákazníka nebo jím určenou osobou odsouhlasenou firmou EPC
 • termíny plnění dohody
 • přístup k zařízením  a do objektů zákazníka
 • údržba zařízení
 • provoz zařízení
 • záruky úspor
 • změny nákladů na energii
 • realizace projektu
 • postoupení dohody ze strany dodavatele na jiný právní subjekt, povinnosti a práva s tím spojené
 • školení obsluhy a jiné služby
 • nabytí zařízení
 • pojištění odpovědnosti
 • udržování platnosti a účinnosti dluhopisů
 • pojištění proti škodám
 • finanční závazky zákazníka vyplývající z legislativně stanovených finančních přídělů
 • definice příčin a důvodů neplnění dohody a možné opravné prostředky
 • arbitráž, postup při řešení sporů mezi zákazníkem a dodavatelem
Ostatní
 • Energetický audit mohou zpracovat na předmětu auditu obchodně nezávislé právnické i fyzické osoby, které prokáží odborné předpoklady a řádné zpracování aspoň tří energetických auditů v oblasti odpovídající předmětu uvažovaného projektu. Evidenci energetických auditorů vede Česká energetická agentura.
 • Při uzavírání smluv o zajištění energetických služeb s příspěvkovými organizacemi je třeba vycházet z ustanovení vyhlášky ministerstva financí č.205 ze dne 30.dubna 1991 a Zásad pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku vydaných MF ČR pro rok 1999.